De stappen in de Wet Verbetering Poortwachter

De stappen in de Wet Verbetering Poortwachter

- 09-Oct-2017

Als een werknemer ziek wordt en het werk niet meer kan uitvoeren, wordt de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) van kracht. Deze wet heeft als doel om langdurig ziekteverzuim terug te dringen en zo de instroom van mensen in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) te beperken. 

De wet stelt een aantal verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer, waarbij zij moeten laten zien dat zij actief inspanningen hebben verricht om de werknemer te laten re-integreren. 

Deze verplichtingen  beginnen al in de eerste week van de ziekmelding. Om overzichtelijk te maken welke verplichtingen er binnen de wet zijn, zetten wij deze hier op een rij.


Dag 1: Ziekmelding bij de werkgever 

Wie? Werknemer 

Als de werknemer ziek is dan dient hij dit dezelfde dag nog te melden bij de werkgever.


Week 1: Ziekmelding bij de Arbodienst

Wie? Werkgever 

Binnen uiterlijk 1 week moet de werknemer ziek gemeld worden bij de Arbodienst. 


Week 6: Probleemanalyse 

Wie? Arbodienst 

Op het moment dat blijkt dat de ziekte langer dan zes weken zal duren, dan stelt de Arbodienst een probleemanalyse op en brengt aan de hand hiervan een advies uit. 


Week 8: Plan van Aanpak 

Wie? Werkgever en werknemer 

Aan de hand van het advies van de Arbodienst stellen werkgever en werknemer samen een plan van aanpak op. Werkgever en werknemer maken samen afspraken over hoe zij de werknemer zo snel als mogelijk is willen laten re-integreren en welke stappen ze hiervoor gaan ondernemen. Dit nemen zij op in het Plan van Aanpak. 
Ten minste elke zes weken bespreken zij dit Plan van Aanpak samen om te bekijken of er nieuwe ontwikkelingen zijn en of het Plan van Aanpak aangepast moet worden. 


Week 42: Ziekmelding bij UWV

Wie? Werkgever

Als de werknemer na 42 weken ziekte nog niet in staat is om te re-integreren in het werk, dan moet UWV ingelicht worden. 


Week 46 - 52: Eerstejaarsevaluatie 

Wie? Werkgever en werknemer

Tijdens dit evaluatiemoment wordt teruggekeken op de inspanningen die werkgever en werknemer het afgelopen jaar gedaan hebben om de werknemer weer te laten re-integreren. Daarnaast wordt het plan voor het komende jaar vastgelegd. Dit gebeurt in overleg met de bedrijfsarts. 


Week 89 - 91: Samenstelling re-integratieverslag 

Wie? Werkgever en werknemer

De aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering komt in de buurt en dat betekent dat deze aanvraag in orde gemaakt moet worden. Hiervoor wordt alle informatie van de afgelopen periode gebundeld in een re-integratieverslag. Daarnaast ontvangt de werknemer nu de volgende documenten van de werkgever:

~ Het Plan van Aanpak 
~ De Eerstejaarsevaluatie 
~ De Probleemanalyse, eventuele bijstellingen en het actueel oordeel van de bedrijfsarts 

De werkgever bewaart een kopie van de documenten in het verzuimdossier. 


Week 91: WIA aanvraag en re-integratieverslag naar UWV 

Wie? Werknemer

De werknemer is er verantwoordelijk voor dat de WIA aanvraag en het re-integratieverslag tijdig naar UWV gestuurd wordt. 


Week 92 - 104: Beoordeling re-integratie inspanning 

Wie? UWV 

UWV beoordeelt aan de hand van de opgestuurde documenten of werkgever en werknemer voldoende inspanningen hebben verricht om de werknemer te laten re-integreren. Als dit positief beoordeeld wordt, betekent dit dat de werknemer in aanmerking komt voor een WIA-keuring. Indien UWV besluit dat er niet voldoende inspanningen verricht zijn, kan UWV de werkgever verplichten om een langere periode dan 104 weken het loon van de werknemer door te betalen. Dit wordt ook wel een loonsanctie genoemd. 

Tip: om een loonsanctie te voorkomen doet een werkgever er verstandig aan om een re-integratiebureau in te schakelen. Door gebruik te maken van de kennis en ervaring van een re-integratiebureau verkleint de kans op een loonsanctie aanzienlijk. 


Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Wet Verbetering Poortwachter of wilt u weten wat V&V Personeelsdiensten hierin voor u kan betekenen? U kunt altijd, geheel vrijblijvend, contact met ons opnemen. 

T: 0341-764090
E: info@venvpersoneelsdiensten.nl